Verzuim en Management

Verzuim lag lange tijd op het bord van personeelszaken en Arbo-diensten. Nu heeft de leidinggevende er mee te maken. In het kader van het casemanagement houdt de manager zelf de regie in handen en kiest hij er voor aanvullende diensten in te huren. Dit impliceert een nieuwe verantwoordelijkheid. Om de taak goed te kunnen uitvoeren is een handzaam systeem ingevoerd. Met deze aanpak hoopt men langdurig verzuim te voorkomen en wisselende korte afwezigheid in te perken.

Onderliggende visie

Mensen zijn zelf primair verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en welbevinden. Binnen de organisatie waarin zij werken, dragen zij een eigen, onvervreemdbare verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de taken waarvoor zij zijn aangenomen. Hiertoe behoort ook de zorg voor een gezond werkklimaat. Iedere werknemer kan/moet daarom op deze verantwoordelijkheden worden aangesproken.

Binnen het kader van verzuimmanagement spreekt de leidinggevende de werknemers aan op deze verantwoordelijkheid. Hij of zij heeft daarbij oog en oor om signalen op te pikken die wijzen op ziekmakende factoren. Daarop reflecterend zal hij in samenspraak met betrokken werknemers bepalen wat nodig is om verzuim te voorkomen. En als verzuim niet te voorkomen valt, gaat de leidinggevende na wat er nodig is om mensen gezond terug te laten keren op de werkvloer.

Implicaties van deze nieuwe taak

In de praktijk blijkt dat het ingevoerde systeem menig casemanager te weinig steun biedt bij het uitvoeren van deze taak. Sommigen hebben het gevoel overvraagd te worden. Anderen voelen zich niet op hun gemak als ze het gesprek aan moeten met een zieke medewerker of met een medewerker die ziek dreigt te worden.

Doelstelling van de workshop

  • hun eigen oordelen, meningen, waarden en normen rond het thema ziekte en verzuim
  • hun eigen beeld over de omvang van ziekte en verzuim op de eigen afdeling of school
  • het gewenste en reële beeld over de al dan niet gezond makende sfeer daar
  • de communicatieprocessen die een rol spelen rond het thema ziekte en verzuim
  • de manier waarop preventie effectief kan worden ingezet.

Werkwijze

De deelnemers werken drie dagdelen met vragen en stellingen. Heel praktijkgericht. Waarbij zij zoveel mogelijk reflecteren op hun eigen gedrag, rol en situatie.
Daarbij worden de communicatiepatronen en rollen van de deelnemers geanalyseerd zoals die tijdens bespreking en reflectie aan het licht komen.
Aan het eind van de workshop zijn de deelnemers in staat zelf te beoordelen wat hun – persoonlijk of als groep – te doen staat in de uitvoering van hun nieuwe taak.
De keuzes die zij dan maken, lopen uiteen. Sommigen vormen een intervisiegroep onder leiding van een ‘buitenstaander’. Anderen kiezen voor een kortdurend persoonlijk coaching programma. Weer anderen gaan onmiddellijk zelf aan de slag, eventueel met de rugdekking van een adviesgesprek of een gedachtenwisseling over een moeilijke case.