Teamcoaching FLEX groep

Het doel van deze workshop is tweeledig. Zo is er de wens van de deelnemers zelf grip en zicht krijgen op de eigen taak en daar verantwoordelijkheid voor dragen en er is de behoefte om de projecten als gezamenlijk teamtaak te leren uitvoeren.

Daarvoor is een aantal competenties van belang. Zoals zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, zelfsturing, eigen aandeel, resultaatverantwoordelijkheid en resultaatverplichting.
Bij een inventarisatie van de huidige stand van zaken kan bijvoorbeeld worden vastgesteld dat deelnemers te weinig inzicht hebben in de instroom van werk, of dat zij onvoldoende kunnen analyseren, of dat zij nog de stap moeten zetten van afhankelijkheid naar pro-activiteit.

De workshop is opgebouwd uit drie stappen.
Stap 1, die twee dagdelen beslaat, is de teamintake. Deze intake heeft bij voorkeur plaats op een andere locatie dan de eigen werkomgeving. Mensen zijn daardoor meestal opener.
Er wordt in kaart gebracht waar en hoe ieder in het team staat. Daarmee wordt duidelijk welk beeld ieder heeft van het team als team. In deze intake komen werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden en aansturing aan de orde.

Vragen die daarbij behulpzaam zijn :

  • Welk het beeld heb je van het team?
  • Hoe zou je willen dat het team functioneert?
  • Waar liggen de mogelijkheden?
  • Waar liggen de belemmeringen?
  • Wat zou je van jezelf willen?
  • Wat zou je van elkaar willen?
  • Hoe communiceren we met elkaar?
  • Welke teamcompetenties zijn er?

Stap 2 duurt één dagdeel. In dat dagdeel worden de bevindingen van de teamintake getoetst aan de opdracht die het management aan dit team verstrekt heeft.
Vaak blijken dergelijke opdrachten wisselend te zijn. Dit geeft de eis tot samenwerking een eigen karakter. De hamvraag hierbij luidt: hoe kan samenwerking vorm krijgen als mensen op verschillende projecten zitten?
Vanuit de verantwoordelijkheden naar elkaar toe wordt een plan van aanpak geformuleerd.

Stap 3 is gericht op de implementatie van de geformuleerde aanpak. Daarvoor worden afspraken gemaakt voor een aantal geleide intervisie-sessies. Hierbij staat centraal de vraag: wat stimuleert en wat belemmert de samenwerking?
De werkmethode daarbij is die van de gecentreerde interactie. Deze methode focust op ieders onvervreemdbare persoonlijke verantwoordelijkheid. Tijdens dit proces worden naar bevind van zaken andere tools ingezet.